School of Political Science » Students

  • Student Strength

UG 96
PG 32
M.Phil. 08
Ph.D 02
  • Scroll of Honours

 
Sl. No
UG
PG
Name Year Name Year
01 PRADEEP KU. SAHU 2001 BIDYUT PRAVA SAHU 2001
02 MAHASEWETA PATRA 2002 JAYASHREE RATH 2002
03 MADHUCHHANDA BARAD 2003 BIJAYALAXMI KHAMARI 2003
04 SUJIT KU. SAHU 2004 MAHASWETA PATRA 2004
05 SUSHAMA SHAW 2005
  • RUCHISRI BEHERA
  • DEEPARANI PATNAIK
2005
06 BISHES KU. SAHU 2006 SAILAJA MAHANANDA 2006
07 SUBHRA MISHRA 2007 SARASWATI SAHU 2007
08 KAIBAYA SAHU 2008 KUMARIKA MAHAPATRA 2008
09 UGRESHAN ORAM 2009 SWAGATIKA DAS 2009
10 MANAS RAJ PATEL 2010 SMITA PADHAN 2010
11 SUPRAVA PRADHAN 2011 BAISAKHEE GHOSE 2011
12 AVISHEK UPADHYAY 2012 TUSHARIKA PANDA 2012
13 AJIT SAHU 2013 KARANA SETH 2013
14 ANANTA MIRDHA 2014 POONAM LUGUN 2014